ANADOLU SİGORTA TARİHÇESİ ?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, hemen hemen tamamıyla yabancıların elinde olan sigortacılık sektöründe, tümüyle yerli sermaye ve işgücüyle çalışan bir sigorta şirketi yoktu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, ekonominin her alanında, öncelikli olarak da finans sektöründe yerel sermayenin faaliyet göstermesi ve güçlenmesi hedeflendi. Genç cumhuriyetin gelişmeye başlayan ekonomisi için sigorta sektörünün varlığı önem taşıyordu. Gerek Türk bankaları, gerekse tüccar ve sanayiciler, yerel sermayeye dayalı, güvenilir bir sigorta şirketine ihtiyaç duyuyorlardı. Kamu kesimi de yeni doğmakta olan sanayi tesislerini yabancı sermayeli sigorta şirketlerine emanet etmek istemiyordu.

 

Mustafa Kemal Atatürk, bu ihtiyaçları karşılamak üzere, tamamen milli sermayeli bir sigorta şirketi kurulması talimatı verdi. Anadolu Anonim Sigorta Şirketi, bu talimat üzerine Türkiye İş Bankası ve İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi ortaklığı tarafından dörtte biri ödenmiş 500.000 TL sermaye ile kuruldu. Şirketin kuruluş amacı şu şekilde açıklandı:

 

'Yabancı kurumlar elinde kalmış olan memleket sigortacılığını, tedricen milli bir çerçeve içine almak ve böylece Türkiye İş Bankasının milli bankacılık sahasındaki konumuna bakışımlı olarak milli sigortacılığın şekillenme ve gelişme gayelerini gerçekleştirmek.'

 

Anadolu Sigorta'nın kuruluşu 8 Mart 1925 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi. Şirket 1 Nisan 1925'te faaliyete geçti. Ana Sözleşmeye göre kurucu hisselerinin `'ı Türkiye İş Bankası'na, %40'ı ise İttihad-ı Milli şirketine aitti. Böylece yerel sermayeye dayalı bir iktisat kurma hedefine uygun hareket edilmiş oluyordu. Anadolu Sigorta, o dönemde hisselerinin çoğu Türk sermayeli olan tek sigorta şirketiydi.

 
Şirketin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bayar, ilk Genel Müdürü Ahmet Vefik Sertel oldu. O tarihte Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Celal Bayar, yeni Türk ekonomisini yönlendiren kişilerin başında geliyordu. Bu yoğun dönemde Anadolu Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmesi, şirketin öneminin bir göstergesidir.
 
Anadolu Sigorta, faaliyetine İstanbul / Galata'daki Ünyon Han'da başladı. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Sirkeci'deki 4. Vakıf Hanı'na geçti.
 
Şirket, kurulduğu ilk yıllarda yangın, kaza, hırsızlık, hayat ve nakliye sigortaları yapmaktaydı. Daha sonra oto sigortaları da bu branşlara eklenecekti.
İlk Yönetim Kurulu Başkanımız
Celal Bayar
 
Anadolu Sigorta, kurulduğu andan itibaren geniş bir acentelik ağı tesis etmek için çalışmıştır. Profesyonel acentelerine ek olarak, tüm Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri Anadolu Sigorta'nın acenteliğini yapmaktaydılar. Ziraat Bankası'nın acenteliği, 1959'da kendi iştiraki olan Başak Sigorta'nın kuruluşuna kadar devam etmiştir.
 
1 Mart 1936 tarihinde İttihad-ı Milli şirketinin elindeki 10.000 hissenin Ziraat Bankası'na devriyle birlikte, şirket sermayesinin %100'ü ulusal sermayeden oluşur hale geldi.
 
Anadolu Sigorta'nın kuruluşu, Türk ekonomisinin büyük bir hızla sanayileştiği ve büyüdüğü döneme denk gelir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak sigorta piyasası da hızla büyümektedir. Anadolu Sigorta, gelişen sektörde rakiplerin ortaya çıkmasını önleme amacıyla, Türkiye İş Bankası, Milli Reasürans ve Etibank ile birlikte, 1 Ağustos 1936'da ilk iştiraki olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'ni kurar. Böylece, Cumhuriyetin yeni bankaları olan Etibank ve Türk Ticaret Bankası'nın sigorta işlerinin rakip bir şirkete verilmesi önlenmiştir. Anadolu Sigorta, kuruluşundan 12 yıl kadar sonra, kendi kuruluş sermayesi büyüklüğünde bir başka sigorta şirketini Türk sigorta sektörüne kazandırabilmiştir. Bu, Anadolu Sigorta'nın Türkiye'de sigortacılığın gelişimi için üstlendiği rolün ilk örneklerinden biridir.
Taşra Yangın Servisi, 1936
 
Şirket için önemli atılımların gerçekleştiği 1936 yılında, artan iş hacmi nedeniyle personel ve mekan ihtiyacı da artmış, Genel Müdürlük binası Sirkeci'deki Kınacıyan Hanı'na taşınmıştır. Bu bina, tümüyle Anadolu Sigorta'ya ve iştiraklerine ait olduğundan özel bir önem taşımaktadır.
 
Ancak bu bina da hızla büyüyen şirkete kafi gelmemiş, 1947'de Galata'da Rıhtım Caddesi'nde Kınacıyan Hanı satın alınmış, binada tadilat yapılarak ismi 'Anadolu Sigorta Hanı' olarak değiştirilmiştir. Bu bina, 2001 yılına kadar Genel Müdürlük binası olarak hizmet verecektir.
Anadolu Sigorta'nın üçüncü Genel Müdürlük binası,
1936'da taşınılan Sirkeci'deki Kınacıyan hanı,
tümüyle şirkete aitti.
 
Tarihçi Reşat Ekrem Koçu'nun 1951'de yazdığına göre, Anadolu Sigorta, 'bugün memleketimizde mevcut sigorta şirketlerinin bazılarında halen müdürlük yapan ve kendi bünyesinde çalışan mütehassıs elemanların yetişmesine ve sigorta bilgisinin yayılması için kitap ve broşürler neşredilmesine amil olmakla, bu sahada hakiki bir okul vazifesini görmektedir.' Ünlü tarihçinin belirttiği üzere, Anadolu Sigorta aynı zamanda bir sigorta okuludur ve sektördeki diğer şirketlere yetişmiş insan gücü temin etmektedir. Anadolu Sigorta, Türk sigortacılığına sadece sermeye değil, yetişmiş insan gücü sağlayarak da sektörün gelişmesine yarar sağlamıştır.
 
Anadolu Sigorta, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri ülkedeki en büyük sanayi tesislerine, binalara ve projelere sigorta teminatı vermiştir. Bunlar arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Ereğli Demir Çelik Tesisleri, Seka, Petkim, Keban Barajı, Boğaz Köprüsü gibi dev kuruluşlar yer almaktadır. Bu bakımdan, Anadolu Sigorta'nın gerçek anlamda 'Türkiye'nin Sigortası' olduğu söylenebilir.
 
1947'den 2001'e kadar Genel Müdürlük binası
olarak hizmet veren Karaköy'deki Anadolu Han.
 
Yine bu yıllarda, Anadolu Sigorta, General Hüsrev Gerede gibi ünlü komutanların, Necmettin Zahir Sencer gibi Yargıtay daire başkanlarının, Fatin Güvendiren gibi valilerin, Prof. Mazhar Resmor gibi tanınmış ressam ve akademisyenlerin, kısacası genç cumhuriyetin çeşitli alanlarda başarı sağlamış seçkinlerinin hayat sigortalarını yapıyordu.
Bizzat Celal Bayar tarafından imzalanan poliçelerden biri
 
Büyük hasarlar, Anadolu Sigorta'nın gücünü ve güvenilirliğini kanıtlaması için fırsat yarattılar. Şirket, 1936 ve 1937'deki büyük Üsküdar yangınları, 1954'te 1394 dükkanın kül olmasına neden olan Kapalıçarşı yangını, 1970'deki Atatürk Kültür Merkezi yangını gibi büyük hasarlardan yüzünün akıyla çıktı.
 
Anadolu Sigorta'nın sigorta sektöründeki 'özel' konumu, müşterilerine sağladığı ayrıcalıklı hizmet, uzun süre kullandığı telgraf adresine de yansımıştı: Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü'ne telgraf çekmek için adrese sadece 'imtiyaz' (ayrıcalık) yazmak yeterli oluyordu!
 
Gittikçe gelişen Türk sigorta sektörü, ilerleyen yıllarda Anadolu Sigorta'nın rekabet koşullarına uyum sağlamak için çeşitli atılımlar yapmasını gerektirdi. 1983 yılında, paket poliçe sisteminin ilk örneği olan Mavi Sigorta poliçeleri satışa sunuldu. Mavi Sigorta, şimdiki Konut paket poliçelerinin karşılığıydı ve 17 ayrı teminatı tek poliçede toplamıştı.
 
1984 yılında, Türk sigorta tarihinin belki de en başarılı ve yaygın sigorta ürünü olan 'Geleceğin Sigortası' uygulamaya konuldu. %95 kâr paylı bu hayat sigortası poliçesi, Türkiye'de çok yaygın bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.
 
Anadolu Sigorta, 1986 yılında, Türkiye Sigortacılığı için yeni bir branş olan Elektronik Cihaz branşında poliçe üretimine başladı. 1987 yılında ise Tarım Sigortaları branşında çalışmaya başladı.
 
1990'lı yıllar, zorunlu sigorta tarifesinden serbest tarifeye geçiş nedeniyle, sigorta sektöründe o zamana kadar görülmemiş kadar yoğun bir rekabete sahne oldu. Anadolu Sigorta'nın bu zorlu dönemde öncülüğünü korumak için bir dizi atılım yaptığını görmekteyiz.
 
1990 yılında, Anadolu Sigorta, Türkiye İş Bankası ile birlikte, hayat sigortacılığı alanında Türkiye'nin en önemli şirketi haline gelecek olan Anadolu Hayat Sigorta şirketinin kurulmasını sağladı ve hayat branşındaki işlerini bu şirkete devretti. 1993 yılında ise Azerbaycan'da faaliyet gösteren Günay Anadolu Sigorta şirketini gerek sermaye gerekse teknik bilgi sağlayarak kurdu. Böylece Anadolu Sigorta, yurtdışında sigorta şirketi kuran ilk Türk sigorta kuruluşu oldu.
 
Yine 1993'te, prim üretimi 1 trilyon TL'yi aşan Anadolu Sigorta, bu kilometre taşına ilk ulaşan sigorta şirketi olarak sektör liderliğini pekiştirdi. Bu yıl yaşanan bir diğer gelişme, Anadolu Sigorta'nın, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulan ilk sigorta şirketi olmasıydı.
 
 
Şirket, ülkemiz için yeni bir branş olan Hukuksal Koruma sigortalarının sektöre kazandırılması için yaptığı çalışmalar sonucu, 1996 yılında bu branşta poliçe üretimine başladı.
 
1997 yılında, bilgi işlem teknolojisinden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla 'Yeniden Yapılanma' projesi uygulamaya konuldu. Bu projenin nihai amacı, bütün acentelerin gerçek zamanlı ve çevrimiçi (on-line realtime) olarak merkezi bilgi işlem sistemine bağlanması ve müşterilere anında hizmet vermelerinin sağlanmasıydı.
 
17 Ağustos 1999 depremi sonrasında, sigortalıların kayıplarını en kısa sürede kapatmak için Anadolu Sigorta çalışanları ve acenteleri olağanüstü bir çalışma sürecine girerek 24 saat kesintisiz hizmet verdiler. Anadolu Sigorta, güçlü mali yapısı ve iyi reasürans bağlantıları sayesinde bu büyük felakette sigortalıların hasarlarını gecikmeksizin ve tam olarak tazmin etmeyi başardı.
 
2001 yılında Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü, İş Kuleleri, Kule 2'deki yeni adresine taşındı. Böylece çağdaş bir çalışma mekanına kavuşan Anadolu Sigorta, diğer Türkiye İş Bankası iştiraklerine yakın olmanın avantajlarından da yararlanıyordu.
 
2002 yılında, organizasyon yapısında önemli bir değişiklik yapan Anadolu Sigorta, İstanbul'da üç bölge müdürlüğü kurarak operasyonel işlemlerin tümünü Bölge Müdürlüklerine devretti.
2001 yılında taşındığımız modern Genel Müdürlük binası
 
2004, Anadolu Sigorta için bir atılım yılı oldu. Anadolu Sigorta, benimsediği kalite anlayışının uluslararası düzeyde geçerliliğinin kanıtı olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldı. 'Ürün ve Hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi' seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü kazandı. Yasal düzenlemeler gereği sağlık branşını Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'den devralarak hizmet yelpazesini genişletti. 7 gün 24 saat tüm Türkiye'ye hizmet veren 'Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı' açıldı.
 
2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarını prim üretiminde sektör birincisi olarak tamamlayan Anadolu Sigorta, 2006 yılında da prim üretiminde sektör liderliğini elden bırakmayarak, beş yıl üst üste gösterdiği performans ile altı çizilmesi gereken büyük bir başarıya imza attı. 'Ürün ve hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi' seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü bir kez daha kazandı.

 
 
 
 
 
 
© 2008 Tüm Hakları Sigortaburda.com’ a Aittir. anasayfa | kurumsal | kasko | trafik | sağlık | dask | seyahat | tüm sigortalar | iletişim tasarım trios design